آیا موقع رژیم گرفتن نیاز به مراقبت های پوستی خاصی می باشد؟